DEKRA Arbeit BH d.o.o.

 

Fra Anđela Zvizdovića 1/4 (A)

71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 295 252

Telefax: +387 33 295 777

E-mail: info.ba@dekra.com

Web: www.dekra-zapo.ba

ID: 4201984860005

PDV: 20198486000

Daniele Divjanović, predsjednik Uprave

Alisa Avdić, direktor

Osnovano u Općinskom sudu u Sarajevu rješenjem 065-0-Reg-14-001321 od 03.06.2014.

Matični registarski broj 65-01-0015-14

Transakcijski račun 1610000116500018,  IBAN: BA391611000002399741, SWIFT: RZBABA2S